Event Title

RESPEKTIMI I TË DREJTAVE TË PACIENTËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VERIORE

Session

Medicine and Nursing

Description

Qëllimi kryesorë është analizimi i të drejtave të pacientëve në sistemin shëndetësorë në Republikën e Maqedonisë Veriore, aspekti legjislativ dhe zbatimi i tyre në praktikë.

METODA: një studim kyç seksional është kryer në një mostër e përfaqësuar prej 200 pacientëve në Rajonin e Pollogut në periudhën kohore tetor deri në nëntorë 2017 në Spitalin klinik të Tetovës dhe Spitalin e përgjithshëm të Gostivarit, me një instrumet të dizajnuar special.

REZULTATET: Korniza legjislative në Republikën e Maqedonisë Veriore përmban të gjitha të drejtat për mbrojtjen e pacientit të përfshira në kartën Evropiane me të cilën pacientit i është garantuar e drejta ligjore në procesin e shërimit, respektimit dhe mbrojtjes së personalitetit dhe intefritetit të tijë. Nëpërgjithësi nuk ka dallime në implementimin e legjislacionit kombëtarë mbi të drejtat e pacientit sipas gjinisë, moshës, prkatësisë etnike, fesë dhe vendbanimit. Për disa të drejta ekziston një korelacion i rëndësishëm midis nivelit të arsimit dhe statusit të punësimit me gëzimin e këtyre të drejtave, siç është e drejta për të pranuar dhe refuzuar ndërhyrje të caktuara mjekësore (Pearson Chi-square p=,008690; p=,000006).

KONKLUZIONI: ekziston nevoja për përmirësimin e implementimit dhe respektimit të të drejtave të pacientit në kujdesin shëndetësorë në praktikë, nëpërmjet ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për të njohur të drejtat e tyre dhe edukimin e ofrueve shëndetësor për të drejtat dhe obligimet që kanë ndaj pacientit dhe zbatimin e tyre në praktikë.

Keywords:

pacient, të drejtat e pacientit, implementim, obligim, legjislacion

Proceedings Editor

Edmond Hajrizi

ISBN

978-9951-550-47-5

Location

UBT Kampus, Lipjan

Start Date

30-10-2021 12:00 AM

End Date

30-10-2021 12:00 AM

DOI

10.33107/ubt-ic.2021.221

This document is currently not available here.

Share

COinS
 
Oct 30th, 12:00 AM Oct 30th, 12:00 AM

RESPEKTIMI I TË DREJTAVE TË PACIENTËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VERIORE

UBT Kampus, Lipjan

Qëllimi kryesorë është analizimi i të drejtave të pacientëve në sistemin shëndetësorë në Republikën e Maqedonisë Veriore, aspekti legjislativ dhe zbatimi i tyre në praktikë.

METODA: një studim kyç seksional është kryer në një mostër e përfaqësuar prej 200 pacientëve në Rajonin e Pollogut në periudhën kohore tetor deri në nëntorë 2017 në Spitalin klinik të Tetovës dhe Spitalin e përgjithshëm të Gostivarit, me një instrumet të dizajnuar special.

REZULTATET: Korniza legjislative në Republikën e Maqedonisë Veriore përmban të gjitha të drejtat për mbrojtjen e pacientit të përfshira në kartën Evropiane me të cilën pacientit i është garantuar e drejta ligjore në procesin e shërimit, respektimit dhe mbrojtjes së personalitetit dhe intefritetit të tijë. Nëpërgjithësi nuk ka dallime në implementimin e legjislacionit kombëtarë mbi të drejtat e pacientit sipas gjinisë, moshës, prkatësisë etnike, fesë dhe vendbanimit. Për disa të drejta ekziston një korelacion i rëndësishëm midis nivelit të arsimit dhe statusit të punësimit me gëzimin e këtyre të drejtave, siç është e drejta për të pranuar dhe refuzuar ndërhyrje të caktuara mjekësore (Pearson Chi-square p=,008690; p=,000006).

KONKLUZIONI: ekziston nevoja për përmirësimin e implementimit dhe respektimit të të drejtave të pacientit në kujdesin shëndetësorë në praktikë, nëpërmjet ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për të njohur të drejtat e tyre dhe edukimin e ofrueve shëndetësor për të drejtat dhe obligimet që kanë ndaj pacientit dhe zbatimin e tyre në praktikë.