Date of Award

Fall 10-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Namik Durmishi

Language

Albanian

Abstract

Uji përfaqëson përbërësin më të rëndësishëm gjatë prodhimit të pijeve joalkoolike. Në pijet joalkoolike, uji merr pjesë prej 86-94%, në prodhimin final. Uji i destinuar për prodhimin e pijeve joalkoolike krahas karakteristikave cilësore duhet të plotësojë edhe sigurinë bakteriologjike. Për këtë, qëllimi kryesorë i hulumtimit është analizimi i disa parametrave cilësor dhe të sigurisë bakteriologjike të uji i patrajtuar dhe i atij të trajtuar dhe rezultat e fituara do të tregojnë i njëjti sa i përmbush kriteret për ujin që destinohet për prodhimin e pijeve joalkoolike bazuar në kërkesat për recepturë. Mostrat e ujit janë marrë në impiantin e ujit para trajtimit, para dhe pas klorinimit, para dhe pas ozonimit, ku janë analizuar këto parametra fizikë dhe kimikë: shkalla pH, përçueshmeria elektrike, alkaliniteti, fortësia e ujit, klori total, si dhe janë analizuar edhe disa parametra bakteriologjik, si: bakteret totale dhe koliformet. Mostrat janë analizuar në laboratorët e akredituar dhe ato intern të fabrikës. Rezultatet e fituara të analizave fizike, kimike dhe bakteriologjike krahasohen me standardet e ujërave të destinuar si lënd e parë ndihmëse në procesin e prodhimit të pijeve joalkoolike.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.16

Included in

Food Science Commons

Share

COinS