Date of Award

Spring 3-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Zejnë Buja

Language

Albanian

Abstract

1.Hyrje: Siq dihet dekubituset janë plagë e cila shkaktohet për shkak të presionit në pjesë tëcaktuara tëtrupit.Qëllimi i ketij punimi është që të ngritet niveli i njohurive, së pari tek personeli mjeksorë, pastaj përmes tyre edhe tek pacientët për shkaqet e shfaqjes sëdekubitusit dhe rolin e infermierës në parandalimin dhe menagjimin e tyre.

2.Materiali dhe Metodologjia: Në mënyrë retrograde janë analizuar pacientët me dekubite të trajtuar në Kliniken e Kirurgjisë Plastike në QKUK prej vitit 2014-2018.

3.Rezultatet: Në bazë te hulumtimeve në Klinikën e Kirurgjisë Plastike është konstatuar se dekubituset kryesisht prekin moshën madhore e shumë rrallë moshën fëmijrore.

Në hulumtimin tonëshihet se dekubituset janë të përhapura më shumë tek gjinia mashkullore 6 raste (66.6%). Po ashtu numri më i madh i rasteve është nëgrupmoshën 51-90, me gjithsej 6 raste (60%).

Lokalizimet më të shpeshta janë në regjionin: Sacral 5 raste (42%), gluteal 2 raste (17%) , ischial 1 rast (8%), trochanterik 3 raste (25%), oxipital 1 rast (8%).

4.Përfundimi: Nga analiza e punimit tonë mund të konkludojmë se roli i infermierës në parandalimin dhe menagjimin e dekubiteve është mjaftë i rëndësishëm.

Këshillat dhe lëvizjet e trupit të pacientit janë vendimtare në mbrojtjen e tij nga paraqitja e plagëve dekubitale.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2256

Included in

Nursing Commons

Share

COinS