Date of Award

Winter 1-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Law

First Advisor

Egzona Osmanaj

Language

Albanian

Abstract

Adoptimi është një ndër format themelore për mbrojtjen e fëmijëve të braktisur përmes të cilës fëmijës i ofrohet një familje e përhershme ligjore me të njëjtat të drejta dhe detyrime që ekzistojnë mes prindërve dhe fëmijëve biologjik. Në këtë punim duke u bazuar kryesisht në legjislacionin pozitiv të Republikës së Kosovës por dhe në legjislacionin shqiptar dhe atë maqedon jepen shpjegime të rëndësishme lidhur më proceduren e themelimit të marrëdhënies së adoptimit. Ky punim ka si qëllim të jap një përshkrim të qartë të procesit të adoptimit si institut i së drejtës familjare. Punimi fillon më një historik të shkurtër të institutit të adoptimit ,më pas trajtohen temat të cilat zënë vend kryesor në këtë punim si: nocioni apo përkufizimi i adoptimit; kushtet për themelimin e adoptimit;efektet juridike të themelimit të adoptimit ; procedura për themelimin e adoptimit sipas ligjlacionit pozitiv në Kosovë duke e krahasuar më legjislacionin shqiptar dhe atë maqedon.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2345

Included in

Law Commons

Share

COinS