Date of Award

Summer 6-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Political Science

First Advisor

Feim Brava

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i studimit është të përcaktojë ndikimin e delegimit efektiv të autoritetit si një strategji për arritjen e detyrave dhe përmirësimin e performancës në Organizatat e Biznesit. Gjetjet zbuluan se pengesat për delegimin nëse nuk menaxhohen siç duhet, do të ndikojnë negativisht në rezultatet e performancës. Rekomandimet e letrës janë që vetëm vartësve të kualifikuar t’u caktohen detyra për të kryer. Kjo nënkupton që menaxheret duhet të përpiqen të trajnojnë stafin për të kryer me kompetencë detyrat e deleguara. Një rekomandim tjetër ishte se barrierat dhe pengesat për delegimin e detyrave në kompani duhet të rishikohen në mënyrë periodike dhe të diagnostikohen me qëllim që të zvogëlohen ndikimet negative që krijohen në përmbysjen e performancës cilësore në formë të realizimit të fitimit, rritjes në pjesën e tregut, zgjerimin dhe diversifikimin midis të tjerëve. Duke qenë se viteve të fundit janë shtuar studimet lidhur me delegimin në fushën e menaxhmentit, atëherë ky studim ofron një pasqyrë të delegimit si process, elementeve, parimeve dhe rëndësisë së tij.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2357

Share

COinS