Date of Award

Summer 7-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Hyzer Rizani

Language

Albanian

Abstract

Qumështi i nxjerrë nga një kafshë e shëndetshme tashmë përmban disa baktere. Shumica e ndryshimeve që ndodhin në aromën dhe pamjen e qumështit, pasi nxirren nga udderi, janë rezultatet e aktiviteteve të mikrobeve. Këto mikrobe janë të dy llojeve d.m.th. të favorshme - që sjell ndryshime të favorshme në aromë dhe pamjen ndërsa patogjene - të cilat mund të shkaktojnë sëmundje. Të mirat janë përhapur me kujdes ndërsa patogjenët (të pafavorshëm) shkatërrohen për të bërë qumështin dhe produktet e tij të sigurt për konsum njerëzor. Konsumi i qumështit gjatë dekadës së fundit është rritur në mënyrë të konsiderueshme në Kosove. Në këtë hulumtim janë marrë 50 mostra qumështi, në disa vende pika grumbulluese dhe nga fermat e qumështit në dy fshatra dhe ne rrethin të Lipjanit. Cilësia mikrobiologjike e mostrave të qumështit analizohet sipas standardeve zyrtare. Më pastaj, në qumështin e paperpunuar, është analizuar një numer i bakterieve aerofilike mezofile. Bakteret mezofile aerobike në qumështin e freskët, të përdorura si lend e pare, nuk treguan më shumë 2.07x10 6 cfu/ ml.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.12

Included in

Food Science Commons

Share

COinS