Date of Award

Summer 7-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Political Science

First Advisor

Ruzhdi Matoshi

Language

Albanian

Abstract

Një vështrim në rolin e institucioneve shëndetësore, konkretishtë QKMF – Lipjan nxjerr në pah rëndësinë e një kodi të etikës për stafin shëndetësor.

Njerëzit në demokraci kanë organizuar shtetin dhe institucionet në një mënyrë të tillë, që të kenë liri maksimale për veten e tyre, brenda kuadrit të shtetit ligjor. Po kështu, janë hartuar sisteme të drejtësisë penale me qëllim që të garantohet liria dhe siguria e individit.

Në një shoqëri demokratike të sunduar nga forca e ligjit, institucionet shëndetësore kanë funksion jetik në sigurimin e ofrimit të shërbimeve me qëllim të ruajtjes së shëndetit të qytetarëve dhe komuniteteve pa dallime të fesë, kombit, racës, gjinisë dhe statusit shoqëror.

Menaxhimimi i etikës mund të funksionoj si një instrument rregullator për organizimin e brendshëm të institucionit. Për këtë arsye si çdo institucion tjetër edhe qendrat e mjeksisë familjare duhet të kenë kodin e etikës, i cili përcakton standarde, vlera dhe një kuadër minimal etikë.

Kodi i etikës mund të kryej së paku katër funksione:

Ndihmon në kontrollin cilësor të punës së stafit, Ndihmon në ushtrimin e drejtimit, menaxhimit dhe mbikqyrjes, rrit përgjegjshmërin e stafit menaxhues dhe ofron Norma për gjykimin e dilemave dhe mosmarrveshjeve të brendshme.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2400

Share

COinS