Title

Hotel

Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Mimoza Sylejmani

Language

Albanian

Abstract

Ne ketë punim është trajtuar dhe projektuar një objekt shoqëror Hotel B+P+5+ nënkalimi Janë analizuar dhe zbatuar rregulla e Shfrytëzimit të Parcelës, po ashtu është llogarit dhe është aplikuar indeksi i shfrytëzimit të parcelës “ISHP” dhe Indeksi I Sipërfaqes se dyshemesë “ISDE , është definuar dhe paraqitur ne projekt vija rregullative dhe vija ndërtimore, është projektuar lartësia e objektit duke pas parasysh destinimi e detyrës projektuese dhe projektit qe do te trajtohet ne ketë punim Hotel , Etazhi teti i objekteve , është marra për baze edhe largimi i objektit te projektuar nga objektet tjera afër tij – është respektuar distanca ne mes tyre e parapara me rregulloret e projektimit , është parapare edhe parkimi duke marr përsysh numrin e dhomave dhe duke llogaritur numri e vend parkingjeve dhe garazhimeve te nevojshme , duke u marra parasysh edhe numrin e dhomave dhe numrin e mundshme te vizitoreve apo musafëve te Hotelit , po ashtu është parapara edhe ven parkingjet e autobusëve për vizitoret dhe mysafiret e mundeshme .

Është analizuar edhe projektuar lokacioni , është bere përshkrimi teknik i lokacionit, pozita e objektit ,janë elaboruar dhe aplikuar rregulla e shfrytëzimit të parcelës , indeksi i shfrytëzimit të parcelës “ishp” po ashtu është paraqitur përshkrimi teknik i materialeve qe do te përdoren gjate ndërtimi te këtij objekti.

Duke par edhe destinimi e këtij objekti Hotel , është dhëne rendësi e veçante e materiale qe do te përdoren ne ketë rast si për nga jetëgjatësi , izolimet termike , izolimet zanore e po ashtu edhe nga aspekti estetik.

Ne ketë punim edhe parapare edhe përdorimin i materialeve invative me caka do ta beje ketë objekt te veçante edhe nga aspekti estetik mirëpo edhe do te shpreh interesim qe te jete i vizituar nga një numër i madhe i vizitoreve .

Gjatë punimit te këtij punim janë marre ne konsiderata te gjitha rregulloret e parapara për objektet afariste me destinim Hotel , po ashtu janë analizuar edhe projektet e ngjashme te projektuara ne vendet e ndryshme ne Evrope e me gjere .

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2567

Included in

Architecture Commons

Share

COinS