Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Eglantina Kraja Bardhi

Language

Albanian

Abstract

Kequshqyerja tek fëmijët mund të shkaktojë zhvillim dhe rritje të dobët. Ushqyeshmëria adekuate është kyçe për shëndetin dhe zhvillimin e çdo gjenerate. Qëllimi i këtij hulumtimi është për të vlerësuar nivelin e nën-ushqyerjes dhe kequshqyerjes te fëmijët nën moshën 6 vjeçare në Republikën e Kosovës. Hulumtimi është kryer duke marrë për mostër 200 fëmijë në institucionet parashkollore publike dhe private. Instrumentet e përdorura për kryerjen e hulumtimit ishin: pyetësori socio-demografikë, matjet antropometrike duke përfshirë peshë dhe gjatësi, si dhe fleta kontrolluese për zhvillimin e fëmijëve. Rezultatet e arritura treguan se 59% të respodentëve kanë rritje dhe zhvillim mesatar, 20% ishin me rrezik mbipeshe, 15% me rrezik nënpeshe, obez 1.5%, mbipeshë 3.5%, dhe 1% të dobësuar. Pra, prevalenca më e lartë ishte tek fëmijët mbipeshë. Të dhënat e pyetësorit socio-demografikë tregojnë lidhshmërinë të të ardhurave të familjeve, arsimimin e prindërve, moshën e tyre, profesionin dhe madhësinë e familjes me kequshqyerjen. Si konkluzion prevalenca e kequshqyerjes ka rezultuar relativisht e ulët, por përmirësimi i të ushqyerit është i domosdoshëm për shëndet optimal të fëmijëve.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2599

Included in

Food Science Commons

Share

COinS