Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Zaim Gashi

Language

Albanian

Abstract

Në këtë punim do të paraqes një përmbledhje të detajuar rreth kujdesit infermieror tek pacientët me sëmundje renale kronike. Njohja fillimisht me përkufizimet e sëmundjes, etiologjinë, patofiziologjitë e sëmundjes, trajtimi, përcaktimin e diagnozës, dhe rolin e infermierës në sëmundjen renale kronike.

Insuficienca renale kronike është dëmtim progresiv dhe i pakthyeshëm i funksionit të veshkave. Veshkat ngadalë humbin aftësinë e tyre për të eleminuar toksinat dhe për të kontrolluar vëllimin e ujit në trup. Në shumicën e rasteve, situata e sëmundjes kronike të veshkave arrihet, pas një periudhe të ndryshueshme kohore, kështu që mund të duhen vite nga fillimi i diagnozës fillestare për të arritur fazën kronike.

Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive të infermierëve të ardhshëm, per të identifikuar dhe trajtuar problemet, sëmundjet kardovaskulare, diabetike te cilat jan shkaktare kryesore per Insuficiencë renale kronike, dhe kryesisht kujdesi infermieror ndaj tyre.

Metodologjia: Kemi kryer nje studim retroprespektiv tek pacientet me Insuficiencë renale kronike të shtruar dhe të trajtuar ne Kliniken e Nefrologjise QKUK-Prishtinë gjate periudhes kohore Janar- Qershor 2020. Për marrjen e të dhënave janë shfrytëzuar protokollet e pacientëve në Kliniken e Nefrologjise.

Rezultatet: Gjatë kësaj periudhe te caktuar kohore 126 pacient kanë qenë të prekur me Insuficiencë renale kronike.

Përfundimi:Përmes këtij punimi kemi arritur të theksojmë rëndesinë e rolit të infermierës në kujdesin e pacientëve me Insuficiencë renale kronike, të hulumtojme etiologjinë e sëmundjes, shkaktarët, simptomat, diagnostifikimin, trajtimin, parandalimin, dhe përkujdesi për pacientët e sëmurë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2674

Included in

Nursing Commons

Share

COinS