Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Hajrullah Fejza

Language

Albanian

Abstract

Epilepsia quhet edhe morbus komicial, morbus sacer, “sëmundje e tokës”. Me termin “epilepsi” përkufizohet një gjendje patologjike kronike e sistemit nervor qëndror që shprehet nëpërmjet episodeve klinike shpërthyese të përsëritura, si pasoje e shkarkesave të shtuara dhe hipersinkrone të një popullate neuronale të hipereksituar. Ndërsa krizat epileptike sipas WHO janë si rezultat i një disfunksioni e një pjese apo të gjithë trurit si rrjedhojë e një rritje të shkarkesave të një popullate të hipereksituar neuronale, që shkakton një fenomen motor, sensor, outonomik ose të një natyre psikike të menjëhershëm dhe të papritur.

Qëllimi kryesor i këtij studimi është evidentimi i sëmundjes së epilepsisë, për të cilën sot njihen shumë forma, sa quhen epilepsitë. Nisur nga fakti që kjo sëmundje është quajtur sëmundja më e shkurtër dhe njëkohësisht më e gjatë që shoqëron jetën e pacientit gjatë gjithë jetës, është vendimtar informimi mbi sëmundjen qoftë i pacientit apo familjarëve/ kujdestarëve dhe mënyrave të trajtimit të saj apo menaxhimit të krizave epileptike.

Metodologjia e përdorur për realizimin e këtij studimi është një gërshetim i shqyrtimit të literaturës së lidhur me temën e marrë në studim dhe studimit të rastit, ku është marrë në shqyrtim një pacient me epilepsi në Spitalin e Përgjithshëm në Ferizaj. Për mbledhjen e informacioneve jemi fokusuar në disa libra dhe artikuj në gjuhën shqipe dhe gjithashtu kërkimi i studimeve homologe në gjuhën angleze në internet. Informacioni i paraqitur në këtë punim është trajtuar në mënyrë të përmbledhur duke dashur të qëndrojmë në fokusin e studimit, që është kujdesi infermieror ndaj pacientëve me epilepsi.

Ky punim ka ardhur në përfundim se roli i infermierit në trajtimin e pacientëve me epilepsi duhet të përqëndrohet në ruajtjen e pacientit nga dëmtimi dhe vetëdëmtimi gjatë krizave epileptike, krijimi i kushteve komode gjatë qëndrimit në spital dhe mbi të gjitha në informimin e pacientit dhe familjarëve mbi mënyrat e menaxhimit të këtyre episodeve dhe çdo lloj tjetër ndërhyrjeje në rastet e krizave epileptike.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2691

Included in

Nursing Commons

Share

COinS