Date of Award

Spring 3-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Besnik Elshani

Language

Albanian

Abstract

Përparimet e fundit të teknologjisë kanë mundësuar një shumllojllojshmëri të vërtet të teknikave dhe procedurave në imazheri dhe diagnostikë.Me gjithë rrezikun e njohur nga rrezatimi radiologjia mbetet njëra nga diciplinat kyçe në diagnostifikim të sëmundjeve te pacientët. Nëpërmjet aparaturave që përdoren në radiologji personeli mjekësor vëren ndryshimet që ndodhin te organet, apo pjesë të organeve të sëmura ku nëpërmjet imazheve që fitohen bëhet krahasimi me organin gjegjës normal.Radiologjia nëdiagnostikë përdoret nga të gjitha diciplinat e mjekësisë. Qëllimi i hulumtimit: Të njihemi me egzaminimet radiologjike, rëndësin e rrezeve X në diagnostifikimin e sëmundjeve dhe rrezikun nga rrezatimi dhe kujdesin infermierorë. Metodologjia: gjatë punimit të ksaj teme kam shfrytëzuar metoden e shfrytzimit të literaturës nga autor të ndryshëm në aspektin teorik, si dhe kam shfrytëzuar të dhëna konkrete të rrezatimit Rentgen. Rezultatet: Nga ky hulumtim

shkencor kemi nxjerrur rezultate për llojet e rrezatimit, mënyren e përdorimit të rrezatimit,sasin e rrezeve të lejura si dhe format e mbrojtjes nga rrezatimi, kujdesin infermieror. Përfundimet: Nga ky hulumtim kemi nxjerrur disa rekomandime bazë për personelin mjekësor, pacientë dhe stafin përcjellës rreth përdorimit të drejt të rrezatimit, rëdësin e rrezatimi, pasojat nga rrezatimi etj.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2739

Included in

Nursing Commons

Share

COinS