Date of Award

Summer 6-2010

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Nazmi Zeqiri

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i ketij Punimi Diplome është të kuptojmë ndikimin dhe rolin e Politikave Fiskale në zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Duke pasur parasysh rëndësinë e politikave fiskale në zhvillimin ekonomik të vendit me anë te këtij punimi do të mundohemi të rekomandojmë një politikë të qëndrueshme fiskale që do të zhvillohej me kombinimin e ndryshimeve të sistemit ekzistues dhe inkuadrimin e komponenteve të reja siç janë:

- Harmonizimi i ngarkesës fiskale në mes të komunitetit të biznesit dhe popullatës,

- Mbështetja më e madhe e saj në nevojat e zhvillimit ekonomik të Kosovës

- Një politikë e tillë të jetë në funksion të ndërtimit ekonomik të Kosovës.

Duke pasur parasysh mungesën e literaturës të dhënat dhe informatat e përdorura janë mbledhur nga artikuj të ndryshëm nga interneti, gazetat ditore si dhe publikime të ndryshme nga Oda Ekonomike e Kosovës, Ministria e Ekonomisë dhe Financave, Banka Qëndrore dhe nga institutet për hulumtim Riinvest dhe Gap. Si burim i dytë ishte intervista e realizuar me anë të pyetësori, i cili është i ndarë në disa kapituj duke u bazuar në fushat nga të cilat mund të rrjedhin barierat për bizneset (përfshirë këtu: tatimet, doganat, sistemin bankar etj).

Pikat kyçe në të cilat është fokusuar punimi kanë të bëjnë kryesisht me ruajtjen e qëndrueshmërisë buxhetore dhe fiskale si dhe efekti i normave tatimore në ndërmarrjet e Kosovës.

DOI

10.33107/ubt-etd.2010.2002

Included in

Business Commons

Share

COinS