Date of Award

Spring 4-2015

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Muzafer Shala

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi që të merrem më këtë temë është shpalosja e problemit që shpeshë shfaqet gjatë zinkimit të llamarinës në të dy sipërfaqet e saj ku paraqitjet e shpeshta të tejngjitjes së zinkut në sipërfaqet e shiritit të llamarinës është dukuri e cila ndikon negativisht në procesin e zinktimit, andaj përmirësimi i kualitetit të prodhimit dhe eliminimi i këtyre dobësive realizohet duke përdorur paisje të avansuara , mikrokontrollerët.

Proceset e industrisë në ditët e sotme është e pa mundur të paramendohen pa teknologjitë e reja, kështu që për t’iu qasur problemit, pas një angazhimi që ka të bëjë me procesin e zinkimit kemi menduar që zgjedhjet klasike te sistemit të zëvendësohën me zgjedhje bashkohorë.

Gjatë punës simulative për zgjedhjen e problemit kemi përdorur teknologjin e kohës së sotme, të cilat janë më të avancuara se ato të teknologjis së vjetër dhe kemi arritur të bëjmë implementimin e mikrokontrollerit dhe paisjeve tjera të cilat kan ndikur në përmisimin e sistemit dhe kualitetin e prodhimit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2015.237

Share

COinS