Date of Award

Spring 6-2011

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Edmond Hajrizi

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i këtij studimi është studimit i efektit të aplikimit Menaxhimit të Mardhënieve me Klient CRM në Industirnë e Hotelerisë në Prishtinë. Me rritjen e konkurencës, ka qarkullimin të madh të konsumatorit, ka rritje të përvetsimit të kostos dhe rritje të kërkesave të konsumatorit.

Fjala CRM është shumë e rëndësishme për shumë kompani që marrin dhe risin interesin për të. Përderisa disa kompani kanë arritur benefite shumë të mëdha nga investimet e tyre duke përdorur CRM. Ky studimi u mundua të tregoj se CRM është një formë që jep një shërbim special përmes teknologjisë informative dhe makretingut, si dhe ndikon në mbajtjen e një mardhënie efektive në mes të konsumatorit dhe hotelit si dhe në njohjen e kërkesave të klientëve duke i takuar këto nevoja dhe duke japur më shumë shërbime speciale që mundë të jenë një shpëtues të industrisë së hotelit.

Ky implemtim në formë e mbledhjes të dhënave për personalizmin e shërbimit, duke përdorur plane të marketingut, për përmirësimin e shërbimit ndaj klientëve dhe mbështetjen e përdormit të Teknologjisë Informative në mënyrë që të ofrohen më shumë shërbime në hotele ku do të rritet niveli i kënaqësis së konsumatorit, lojalitetit dhe mbështetja.

Kënaqja e klientit krijon sigurin dhe lojalitetin, mbajtja e klientit që është shumë e rëndësishme dhe e mirë për të dyja palët hotelin dhe kosumatorin.

Në të gjitha industritë e hotelerisë aplikimi i CRM është aplikimi i kënaqësis dhe lojalitetit, tek mysafirët sjell shumë benefite si ngritja e nivelit të mbajtjes së klientit, ngritje e të ardhurave dhe profitit redukon shpezimet interne, redoukon shpenzimet e marketingut, përmirëson shërbimin ndaj konsumatorit, krijon pozitivitet në fjalën gojore, rritje të tregut, përmirëson metodat e marketingut, bashkëpunim më të mirë me kërkesat e klientit, nivel të lart të punësimit të punëtorëve dhe mbron investimet e marketingut me një fitim të maksimizuar. Të gjitha këto benefite për një hotel mundë të jenë burim i një qëndrueshmërie të gjatë të përparësive konkururese.

DOI

10.33107/ubt-etd.2011.2079

Included in

Business Commons

Share

COinS