Date of Award

Summer 6-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Ylber Limani

Language

Albanian

Abstract

Menaxhimi i Mekatronikës sot ka zënë vend të rëndësishëm në funksionimin e sistemeve të ndryshme. Si rrjedhojë, për të siguruar funksionimin e sistemeve, Mekatronika merret edhe me logjistikë, më saktësisht, sheh përpara për automatizim të logjistikës.

Në këtë studim është përdorur metoda kualitative e hulumtimit, duke përdorur shqyrtim kritik dhe kualitativ të literaturës, nga ku është arritur që të krijohet një bazë teorike e ndërlidhur me problematikën e temës së hulumtimit e cila është shfrytëzuar gjatë hulumtimit dhe gjatë procesit të shkrimit të temës. Për të arritur një hulumtim sa më të mirë, është përdorur metoda kualitative me pyetësor, ku pyetësori i njëjtë është dorëzuar vetëm në dy organizata, përshkak të natyrës së punës së tyre. Poashtu, janë marr në konsideratë edhe raporte dhe hulumtime të ndryshme rreth këtyre dy organizatave. Të gjeturat e këtij hulumtimi e arsyetojnë nevojën për krijimin e lehtësirave në këtë drejtim duke ofruar një sistem (softuer) për menaxhim të avancuar të zinxhirit të furnizimit, i cili pos të tjerash do të ndikoj edhe në formën se si këto dy organizata do të operojnë pas perceptimit të këtij problemi.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.234

Share

COinS