Date of Award

Spring 5-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Naim Preniqi

Second Advisor

Edmond Hajrizi

Language

Albanian

Abstract

Tekologjia e sistemeve të mbikqyrjes, kontrollimit dhe përvetësimit të të dhënave (SCADA) ka evoluar shumë këto 35 vitet e fundit si nje metodë e monitorimit dhe kontrollimit të proceseve të mëdha. Ky studim ofron një pasqyrë të komponenteve teknologjike të sistemit e gjithashtu edhe detajet e nevojshme për një kuptim global. Sistemet e mbikqyrjes, kontrollimit dhe përvetësimit të të dhënave mund të implementohen në sisteme ekzistuese apo të reja gjatë ndërtimit të objekteve të procesit, ku fizikisht objektet mund të jenë të shpërndara apo qasja në to është e limituar.

Me anë të këtij materiali është hedhur dritë në dallimet e këtij sistemi nga telemetria, dirigjimi dhe automatizimi. Qëllim i këtij studimi është përshkrimi dhe njohja e këtyre sistemeve, në mënyre që të bëhen më të afërta për lexuesin. Këto sisteme ndërlidhin jo vetëm lëmitë e përmendura më lart por këto ngërthejnë në vete edhe kompjuterizimin, programimin etj. Në këtë studim është paraqitur natyra e proceseve në të cilat ky lloj sistemi mund te aplikohet dhe çfarë duhet të presim nga ky implementim.

Caktimi i parametrave duhet të bëhet në mënyre shumë të saktë në mënyrë që SCADA të mund të kryej funksionin e saj sa më besnikërisht. Njohja e paisjeve harduerike dhe softuerike të secilit element të SCADA-s na mundëson një implementim më të lehtë të këtij sistemi. Në këtë punim janë studjuar tema të ndryshme siç janë: sistemet e kohes reale, senzorët dhe aktuatoret, interfejsi njeri-makinë etj. Benefitet e implementimit dhe shpenzimet e ulta të mirëmbajtjes bënë që ky sistem të përdoret çdo ditë e më shumë në çdo fushë të teknologjisë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.233

Share

COinS