Date of Award

2009

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Behxhet Brajshori

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i këtij studimi është që ne të kuptojmë rëndësinë dhe rolin e sistemit tatimor, në mënyrë më të detajizuar, ndërtimin e sistemit tatimor në periudhën e pasluftës dhe tatimin në të ardhura personale në Kosovë. Gjithashtu vlen të përmendet se ky punim është fokusuar në ndikimin e politikës fiskale me qëllim të nxitjes se investimeve, që është më se e nevojshme për Kosovën në këtë periudhë të tranzicionit. Rëndësi të madhe i kushtohet zhvillimit të sistemit tatimor me aplikimin e normave tatimore dhe ndikimi i reformave të reja të këtij viti 2009, në bizneset afariste. Ky punim është i pasur me një literaturë vendore dhe të huaj, si dhe për realizimin në mënyrë më të efektshëm dhe aktual. Për këtë studim janë bërë intervistat me pyetësor si një instrument ndihmës për të vënë në pah më teper rolin dhe rëndësinë e sistemit tatimor në përgjithësi në zhvillimin ekonomik të vendit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2009.2093

Included in

Business Commons

Share

COinS