Date of Award

Spring 5-2013

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Bukurie Imeri - Jusufi

Language

Albanian

Abstract

Në fushën e auditimit është rënë dakord që një kuptim të plotë të proceset e biznesit është vendimtar për efektivitetin dhe efikasitetin e brendshëm dhe të auditimet e jashtme mbi raportimin financiar ose të pajtueshmërisë rregullatore. Megjithatë, një shqyrtim e metodave të modelimit aktuale zbuloi se konceptet të veçanta nuk janë të mbështetën tërësisht dhe vetëm pak studime empirike është kryer në atë që konceptet e modelimit janë të nevojshme për të mbështetur një kuptim të biznesit proceset nga një perspektivë të auditimit. Për këtë arsye, ne kemi kryer 17 intervista ekspert për rindërtimin konceptet kyçe të fushës së auditimit veçanërisht duke u fokusuar në auditimet e procesit. Si rezultat, ne paraqesim dymbëdhjetë relevante të auditimit konceptet dhe marrëdhëniet e tyre në një hartë koncept. Ndryshe për konceptet, eksperti të kuptuarit e marrëdhënieve koncept ishte mjaft e larmishme. Ne interpretojmë këtë rezultat si një tregues i kompleksitetit për temën në fokus. Harta paraqitur Koncepti është i pari hap drejt një gjuhë të veçantë modelimit.

Nuk ka qenë në rritje në vitet e fundit njohjen e rëndësisë së qeverisjes korporative në sigurimin raportimin financiar të shëndoshë dhe të frenojnë mashtrimin.Auditimi shërben si një pajisje të monitorimit dhe është bërë kështu pjesë e mozaikut të qeverisjes së korporatave. Objektivi i këtij punimi është që të shqyrtojë ndikimin e faktorëve të ndryshëm të qeverisjes së korporatave, të tilla si bordi i drejtorëve dhe komisionin e auditimit, në procesin e auditimit. E rëndësishmja, ka pak udhëzime profesionale se si audituesit duhet të marrin parasysh faktorë të tillë, kur formulimin e një strategjie të përshtatshme të auditimit, dhe ka pasur vetëm një studim paraprak mbi këtë çështje (Cohen dhe Hanno 2000). Për shkak se nuk ka standarde aktuale specifike të auditimit që lidhen me efektin e qeverisjes korporative mbi procesin e auditimit, ne kemi kryer një intervistë gjysmë të strukturuara me 36 auditorëve mbi praktikat e auditimit aktuale në qeverisjen e korporatave parasysh në procesin e auditimit. Duke reflektuar mbi përvojat e klientit, auditorët tregojnë një gamë të pikëpamjeve në lidhje me elementet e përfshira në rubrikën e "qeverisjes së korporatave". Më e rëndësishmja, auditorët e shohin menaxhimet si nxitës primar i qeverisjes korporative. Përfshirja e menaxhmentit të lartë në "mozaikun e qeverisjes korporative" është në kundërshtim me teorisë agjencisë së bordit dhe mekanizmave të tjera që shërbejnë si një mjet për të mbikëqyrur veprimet e menaxhimit të pavarur për të mbrojtur palët e interesuara. Auditorët e konsiderojnë faktorët e qeverisjes korporative të jetë veçanërisht e rëndësishme në fazën e pranimit të klientit dhe në një kontekst ndërkombëtar. Më tej, përkundër vëmendjes vendosur në komitetin e auditimit në literaturën akademike, në komunitetin e biznesit, dhe nga rregullatorët në vende të ndryshme (p.sh. Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, Australi), disa të anketuar treguan se përvojat e tyre me klientët e tyre sugjerojnë se komitetet e auditimit janë zakonisht të paefektshme dhe nuk kanë fuqi të mjaftueshme për të të jetë një mekanizëm i fuqishëm qeverisjes. Implikimet për hulumtim dhe praktika janë paraqitur.

DOI

10.33107/ubt-etd.2013.2103

Included in

Business Commons

Share

COinS