Date of Award

Summer 6-2013

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Feim Brava

Language

Albanian

Abstract

Në këtë punim është paraqitur tema “Politikat Fiskale në Kosovë”. Në vazhdim kemi paraqitur reformat tatimore në Kosovë pas luftës, si dhe të hyrat buxhetore sa do të rriten për periudhën 2013-2015, të hyrat vendore etj. Për shkak të vështirësive në dy dekadat e fundit, dhe veçmas gjatë periudhës pas konfliktit, Kosova ende ndeshet me sfida të shumta të zhvillimit ekonomik. Kemi shkallën më të lartë të papunësisë në rajon, shifra më të larta të varfërisë dhe shkallën më të ulët të rritjes ekonomike.

Me anë të këtij punimi kam paraqitur politikat të cilat po i zbaton Kosova. Ky studim ka për qëllim që me të hyrat që shteti i nxjerr nga doganat, taksat, TVSH-të, etj., të investoj në shëndetësi në edukim në investime publike për një zhvillim sa më të mirë në Kosovë

DOI

10.33107/ubt-etd.2013.2101

Included in

Business Commons

Share

COinS