Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Muhamet Avdyli

Language

Albanian

Abstract

Në këtë punim diplome do të flas për aplikimin e nanoteknologjisë në shëndetësi, e cila përmban një degë të veçantë të saj që quhet nanomedicinë. Nanomedicina është aplikimi mjekësor i nanoteknologjisë. Nanomedicina varion nga aplikimet mjekësore të nanomaterialeve dhe pajisjeve biologjike, deri te biosensorët nanoelektronikë, madje edhe aplikimet e mundshme në të ardhmen të nanoteknologjisë molekulare siç janë makinat biologjike. Problemet aktuale për nanomjekësinë përfshijnë të kuptuarit e çështjeve që lidhen me toksicitetin dhe ndikimin mjedisor të materialeve në shkallë nanoseksuale (materiale struktura e të cilave është në shkallën e nanometrave, d.m.th. miliardat e një metri). Funksionet mund të shtohen në nanomateriale duke i ndërlidhur me molekulat ose strukturat biologjike. Madhësia e nanomaterialeve është e ngjashme me atë të shumicës së molekulave dhe strukturave biologjike; prandaj, nanomaterialet mund të jenë të dobishëm si për kërkime dhe aplikime biomjekësore in vivo ashtu edhe in vitro. Deri më tani, integrimi i nanomaterialeve me biologjinë ka çuar në zhvillimin e pajisjeve diagnostike, agjentëve të kontrastit, mjeteve analitike, aplikacioneve të terapisë fizike dhe automjeteve të shpërndarjes së ilaçeve. Termi nanoteknologji i referohet një numri disiplinash që synojnë të studiojnë materialet dhe strukturat në nanoskallë. Një nga fushat më të rëndësishme të nanoteknologjisë është nanomjekësia, e cila është përqendruar në një masë të madhe në hartimin dhe zhvillimin e sistemeve të shpërndarjes së ilaçeve. Këto platforma të shpërndarjes së ilaçeve mund të shfaqin veti shumë të sofistikuara dhe karakteristika unike, dhe konsiderohen si revolucioni i kimioterapive konvencionale, posaçërisht ato për të trajtuar kancerin. Në këtë punë ne rishikojmë konceptin e nanomjekësisë dhe zbatimin e tij mbi modelimin e nanokarburanteve të barnave antineoplastike dhe nxjerrim në pah disa aspekte që duhet të adresohen për të përkthyer platformat e shpërndarjes së barnave në pajisje me mundësi për të arritur prova klinike.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2866

Share

COinS