Date of Award

Spring 6-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Muhamet Gërvalla

Language

Albanian

Abstract

Sipas literaturës dhe burimeve të cilat janë shqyrtuar në këtë punim, sistemet Enterprise Recource Planning (ERP) janë sisteme moderne informative për biznese të cilat për synim kanë centralizimin e të dhënave dhe proceseve të një kompanie në mënyrë që këto të jenë sa më të qasshme, të sakta, të besueshme, dhe lehtë të përpunueshme. Pasi që këto sisteme janë bukur të kushtueshme dhe komplekse, një ndër sfidat kryesore e që vërtetë ndikon shumë në suksesin e këtyre sistemeve është implementimi i tyre. Ky proces është determinues në shumë raste edhe për suksesin e vet biznesit.

Siç është trajtuar në kapitujt në vijim implementimi i sistemeve ERP ka shumë sfida të cilat dallojnë nga kompania në kompani, nga rasti në rast, apo edhe nga natyra e të bërit biznes, por sipas shumicës së literaturës të shqyrtuar në këtë punim ndër më kryesoret numërohen: kostoja e lartë e blerjes dhe pastaj e implementimit dhe mirëmbajtjes, kompleksiteti i proceseve biznesore, migrimi i të dhënave nga sisteme apo softuerë paraprake, ndihma dhe gatishmëria e stafit menaxherial të kompanive ku implementohen ERP sistemet, trajnimet e stafit dhe punonjësve të cilët do ta përdorin sistemin e ri, infrastruktura përcjellëse etj.

Edhe pse në vendin tonë ka disa kompani të cilat ofrojnë dhe implementojnë sisteme të ndryshme ERP raste të studimit të cilat shërbejnë për studiues të kësaj fushe por edhe implementues të këtyre sistemeve ka pak, kjo ka qenë si shkas për të punuar me përkushtim në këtë rast studimi, pra implementimin e ERP sistemeve, përkatësisht implementimin e ERP sistemit Pantheon në kompaninë PayKos LLC. Me gatishmërinë e stafit menaxherial të kompanisë PayKos LLC si dhe të implementuesve – konsulentëve të kompanisë Datalab është ardhur në disa rezultate të rëndësishme për lexuesin dhe studiuesin të cilat janë paraqitur në kapitujt në vijim.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2924

Share

COinS