Date of Award

Summer 7-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Salih Krasniqi

Language

Albanian

Abstract

Hyrje: Kujdesi shëndetësor është identifikuar si përparësia numër një e shumicës së vendeve të botës dhe infermierët luajnë një rol qendror e krucial në ofrimin e kujdesit shëndetësor. Infermierët kanë rol për promovimin e shëndetit, edukojnë pacientët dhe publikun për parandalimin e sëmundjeve dhe lëndimeve, ofrojnë kujdes dhe ndihmojnë në shërim, marrin pjesë në rehabilitim dhe sigurojnë mbështetje.

Qëllimi i punimit: Qëllim i punimit është edhe analizimi i të dhënave statistikore për numrin e pacientëve me sëmundje të ndryshme të trajtuar në Urgjencën e Malishevës më datën 01 dhe 02 të muajt Qershor, viti 2021.

Metodologjia: Punimi është i llojit retrospektiv. Të dhënat e pacienteve janë marrë nga protokollet e Urgjencës së Malishevës me lejen e shefit të urgjencës. Në kuadër të dhënave bëjnë pjesë: mosha, gjinia, vendbanimi, profesioni, diagnoza dhe mënyra e menaxhimit. Rezultatet janë analizuar përmes programeve kompjuterike si SPSS.

Rezultatet: Në ndërrimet të orës 7 – 19, dhe 19 – 7, me datën 01 dhe 02 qershor të vitit 2021, janë trajtuar gjithsej 110 pacient në Urgjencën e Malishevës. 52 prej tyre ishin të gjinisë mashkullore (47.3%), kurse 58 prej tyre ishin të gjinisë femërore (52.7%). Mosha mesatare e personave të trajtuar në Urgjencën e Malishevës ± DV ishte 43.60 ± 24.87 vjeç. Grup – mosha me më së shumti raste ishte ajo 61 - 75 vjeç me 30 raste apo 27.3%. Fshati me më së shumti raste me sëmundje të ndryshme në Urgjencën e Malishevës është fshati Senik me 12 raste apo 10.9%. Shërbimi më i shpeshtë i ofruar nga Urgjenca e Malishevës ishte Pastrimi dhe lidhja e plagëve, gjithsej 18 raste apo 16.4%. Diagnoza më e shpeshtë e vendosur ishte J03 (Tonsilit akut) me gjithsej 12 raste apo 10.9%. 38 pacient apo 34.5% nuk kanë marrë terapi.

Përfundim: Urgjenca e Komunës së Malishevës është e stërngarkuar nga rastet të cilat do të duhej të kryheshin nga kujdesi i mjekësisë familjare. Nevojitet rritje e kapaciteteve të stafit të urgjencës.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2952

Included in

Nursing Commons

Share

COinS