Date of Award

Spring 3-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Political Science

First Advisor

Ilir Zylfiu

Language

Albanian

Abstract

Kosova është ndër shtetet më të vogla në rajon, dhe atë, si ekonomikisht, ashtu edhe nga aspekti i madhësisë së territorit dhe popullatës së saj, mirëpo kjo në të njëjtën kohë e luan një rol të rëndësishëm për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Kosova ka treguar që është faktor stabiliteti në dy raste të ndryshme por gradualisht të ngjashme. Së pari, Deklarata e Pavarësisë e 17 shkurtit 2008 nuk e destabilizoi rajonin dhe nuk u bëri thirrje aktorëve të tjerë të rajonit për të kërkuar ndryshim kufijsh, ashtu siç u frikësuan disa, dhe që, në fakt, u shfrytëzua si argument (nga ana e Serbisë në këtë rast) kundër pavarësisë së Kosovës. Dhe së dyti, është dialogu në rrjedhje e sipër, i ndihmuar nga UE-ja midis Kosovës dhe Serbisë, i cili filloi më 8 mars 2011, dhe është duke vazhduar ende, dhe, po ashtu, pritet të zgjasë edhe më tutje, dhe i cili përcillet nga afër jo vetëm nga aktorë të tjerë rajonal, por, po ashtu, edhe nga e tërë UE-ja, Shtetet e Bashkuara (SHBA), si dhe nga aktorë të tjerë globalë.

Rasti i Kosovës ka treguar se suksesi apo dështimi i administratës ndërkombëtare varet nga qartësia e krijimin, zhvillimin dhe përfundimin. Për të argumentuar këtë ide, ky punim do të prezantojë së pari kornizën teorike. Do të vazhdojë me kontekstin e administrata ndërkombëtare në Kosovë dhe se a varet suksesi i një administrate ndërkombëtare nga qartësia e krijimin, zhvillimin dhe përfundimin. Kjo hipotezë përbëhet nga dy variabla. Variabli i pavarur është: qartësia e themelimit, zhvillimit dhe ndërprerjen. Ndërkohë, variabli i varur është: suksesi i administrates ndërkombëtare. Rrjedhimisht, kryesore faktori që ndikon në suksesin e një administrate ndërkombëtare varet nga qartësia e krijimit, zhvillimit dhe ndërprerja e misionit. Studimi fokusohet në rastin e Kosovës. Të dhënat u grumbulluan përmes dy metodave. Së pari, metoda e procesit të gjetjes së teorisë. Pra, mbledhja e të dhënave përmes studimit kronologjik perms qasje analitike. Së dyti, metoda e mbledhjes së të dhënave përmes një pyetësori të strukturuar me të anketuarit nga fusha të ndryshme. Megjithatë, ne jemi të përqendruar kryesisht në të anketuarit e specializuar në fushën e zbatimit të ligjit dhe sigurisë institucionet.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.284

Share

COinS