Date of Award

Winter 12-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Sema Kazazi

Language

Albanian

Abstract

Ky studim paraqet një analizë të sfidave drejtë reformimit të sistemit të prokurimit publik në Kosovë dhe mangësive në zbatimin e ligjit . Ky punim mundohet të trajtoj mënyrat apo burimet e financimit të korporatave të ndryshme duke shikuar përparësit dhe mangësit e secilit lloj. Qëllimi i këtij punimi është që të trajtohen disa nga problemet që hasin korporata prej themelimit të tyre, si dhe gjatë viteve të operimit lidhur me sigurimin e burimeve të përshtatshme dhe të sigurta të financimit.Korporata është formë e shoqërive aksionare.Të gjitha bizneset nuk janë korporata. Ndërmarrjet e vogla mund te jenë në pronësi dhe të menaxhohen vetëm nga një individ. Në raste të tjera disa njerëz mund të bashkohen për të poseduar dhe menaxhuar një partneritet.Qëllimi i këtij studimi është që të analizoj sfidat me të cilat përballet korporata në procesin e fuqizimit të qeverisjes . Korporata ka organizim që dallon nga firma individuale dhe firma me ortakë, me strukturë më të ndërlikuar të organizimit. Kjo formë e firmave përbëhet nga aksionarët. Aksionari është pronar i aksioneve, pra vlerave që i ka investuar në ndërmarrje. Me ato vlera aksionari bëhet një prej bashkëpronarëve te korporates. Meqenëse korporatat përbëhen nga aksionarët, ndryshe emërtohet shoqëri aksionare. Aksionarët kanë përgjegjësi te kufizuar dhe përgjigjen vetëm për shumën që e kanë ivnestuar në firmë. Aq sa i kanë përgjegjësitë, po aq do t'i kenë të drejtat dhe obligimet. Aksionari e ka të drejtën e votës dhe pjesëmarrjes në fitimin e realizuar. E drejta dhe fuqia e votës ndryshon, varësisht sa është nurmi i aksioneve. Emetimi dhe blerja e aksioneve rregullohet me dispozita ligjore. Edhe aksionerët e tjerë të drejtën për votë e gëzojnë aq sa kanë aksione të depozituara në firmë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.1076

Included in

Business Commons

Share

COinS