Date of Award

Spring 5-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Law

First Advisor

Artan Qerkini

Language

Albanian

Abstract

Kontrate quajmë pajtimin e vullnetit në mes të dy apo më shumë personave me qëllim të krijimit të efekteve juridike. Me kontrate konstituohen detyrimet. Me kontrate arrihet efekti i ndryshimit të një raporti detyrimor. Me kontrate arrihet efekti i shuarjes së detyrimit. Që të ekzisotj një kontrate duhet të përmbajë: pëlqimin e vullnetit; të ekzistoj objekti i kontraktimit; dhe të ekzistoj baza e kontraktimit. Raporti detyrimor është raport juridik ë mes të kreditorit ) i cili fiton të drejtën të kerkoj) dhe debitorit ( i cili merr detyrim ta përmbush një kerkesë). Kur debitori nuk reagon ndaj kërkesës se kreditorit apo kur në mënyra tjera i ik përmbushjes së detyrimit, kreditori ka mundësi që detyrimin ta përmbush duke përdorur të drejtën e ngritjes se padise, pra duke përdorur mjejet juridike dhe fuqinë e shtetit.Kundërshtimi i veprimit juridik të debitorit – Një ndër instrumentet kryesore për mbrojtje të debitorit është instituti i sulmimit të punëve juridike të debitorit. Veprimi i debitorit mund të sulmohet qoftë me padi qoftë me kundërshtim. Por për këtë duhet të plotësohen edhe kushtet e caktuara. E drejta e mbajtjes – Mbajtja e sendit të debitorit, kur ai bi në duar të kreditorit, paraqet një mjet sigurimi për kreditorin. Kreditori ka te drejte ta mbaj ate send deri ne permbushjen e detyrimit nga ana edebitorit.Gjithashtu në vendet ku dominon parimi i të drejtës në punë është i institucionalizuar edhe parimi që punëtorit nuk mund ti shkëputet

kontrata e punës apo ti ndërpritet marrëdhënia e punës pa dëshirën e tij. Por legjislacionet e punës i kanë paraparë edhe rastet e shkëputjes së kontratës së punës edhe kundër dëshirës së tij, kur për këtë paraqiten rrethanat e caktuara. Sipas dispozitave të rregullores për ligjin themelor të punës në Kosovë, shkëputja e kontratës së punës mund të bëhet në disa mënyra. Gjithçka në Kontrat të punës është e caktur, dhe gjithçka është caktuar ligjërisht. Angazhimi i politikave të ligjbërësve për integrimin e legjislacionit me normat bashkëkohore europiane, përvetëson edhe të drejtën familjare, duke përfshirë edhe institute të reja në ligj.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2278

Included in

Law Commons

Share

COinS