Date of Award

Fall 11-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Mirjeta Domniku

Language

Albanian

Abstract

Nga aspekti ekonmik papunësia do të thotë mos shfrytësimi i forcës prodhuese apo thënë ndryshe të popullsisë aktive në krijimin e të mirave materiale. Thellësia e krizës në Kosovë dhe nëse mundë ti quajmë tendencat dramatike të papunësisë në mënyrë të pa evitueshme kanë pasur ndikimn e tyre në shkallen ekonomike të vendit. Një hyrje e shkurtër rreth papunësisë në bazë të disa shembujve që kemi marrë më poshtë duke tregu se ku është e theksuar papunësia më shumë te gjinija femrore apo ajo mashkullore, njohjen e konceptit të papunësisë, llojet e papunësisë, problemet e ndryshme të papunësisë dhe me shembuj dhe të dhëna të ilustruara do të tregojmë mënyren se si e ushtrojn veprimtarinë e tyre bizneset e tona të sektorit privat në lidhje me deklarimin e punëtoreve atu ku edhe qëndron pesha e këtij punimi. Ky punim përfshin përkufizimin duke I dhënë një kuptim të gjerë termit lidhur me “papunësinë”. Për shtjellimin apo studimin e këtij punimi kureshtje të madhe më ka zgju përvojat më të hershme si student në kuader të shkollimit tim në nivel universitetar ku edhe kamë punuar në sektor privat dhe duke pa se si shkojnë gjërat në shtetin tonë kam shprehë kurreshtjen time që të punojë në lidhje me shtjellimin e problemeve në sektorin privat që nuk deklarohen punëtoret në menyrë reale ata të cilët janë duke punuar ku pjesa dërrmuese nuk kan të lidhura as kontrata pune. Tek punimi im te rasti studimit të dhënat që janë mbledhur kanë ardhë në bazë të pyetsorit të drejtpërdrejt me pronar të bizneseve në sektorin privat të qytetit tim si dhe së fundmi me kompanin edhe në të cilën punoj. Gjatë punimit kam përdorur të dhëna primare, sekondare, statistikore. Kosova ka gjitha kapacitet e duhura për ta pasur një ekonomi të zhvilluar, ka armën kryesore që do të thotë ka pjes të konsiderueshme të të rinjëve me moshë të cilet kanë të drejt pune, më tej do te shohim se sa ndikon sektori privat në këto të dhëna të cilat shfaqen nga ASK-ja.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.2361

Included in

Business Commons

Share

COinS