Date of Award

Winter 2-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Feim Brava

Language

Albanian

Abstract

Në këtë punim do njoftoheni me menaxhimin e burimeve njerëzore në Kosovë, kryesisht me Postën e Kosvës, mënyrën e procesit të rekrutimit, mënyrat dhe metodat që përdoren në një proces rekrutimi, mënyrën se si bëhet seleksionimi i kandidatëve, rëndësia dhe metodat e procesit të seleksionimit në ndërmarrjet në përgjithësi dhe më konkretisht Posta e Kosovës Sh.A.

Rekrutimi është procesi nëpërmejt të cilës ndërmarrja tenton të tërheqë një numer kandidatësh, me të cilët ajo do të mundë të plotësoj vendet e saj të punës, ndërsa një seleksionim i mirë, nëpërmjet diferencimit të kandidatëve të aftë nga ata të paaftë, kontribuon në paisjen e ndërmarrjes me punonjës të kualifikuar. Në rastin e temës së diplomës është shfaqur qëllimi dhe rëndësia e rekrutimit nëpër ndërmarrjet si dhe seleksionimi i punonjësve nëpër ndërmarrjet.

Të dhënat e përdorura direkt në këtë punim si pjesë e hulumtimit janë të dhëna primare apo kërkim primar me një intervisë prej 53 respodentëve.

Qëllimi i këtij punimi ka qenë të analizojmë kush janë punënjësit dhe si janë përzgjedhur këta punënjës në këtë ndërmarrje.

Ky punim është i ndërtuar me Metodën Kërkimet Aplikative – si metodë krahasuse/përshkruse dhe Kërkimet Fundamentale Shkencore – si pjesë teorike.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2552

Included in

Business Commons

Share

COinS