Date of Award

Fall 9-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Hasan Metin

Language

Albanian

Abstract

Kjo tezë përpiqet të kuptojë mardhënjet e Internet of Things (IoT) me privatësin dhe Vetëdijsimin. Teza përdor një metodë sasiore për të kuptuar këto marrëdhënie nëpërmjet lidhjes së korrelacionit dhe regresionit linear. Paketa statistikore për Shkencat Sociale (SPSS) është përdorur për të përpunuar të dhënat e mbledhura përmes pyetësorëve. Sipas analizës, ekziston një korrelacion i fortë midis Internet of Things (IoT) dhe privatësis. Për më tepër, korrelacioni midis Internet of Things (IoT) dhe Vetëdijsimin është gjithashtu pozitiv. Analiza e regresionit linear tregon që privatësia është shume e rëndësishëme në përdorimin e paisjeve Internet of Things, ndërsa vetëdijsimi eliminohet nga ekuacioni i regresit për shkak të vlerës së lartë të signifikances.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2641

Share

COinS