Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Energy Efficiency Engineering

First Advisor

Ines Bula

Language

Albanian

Abstract

Analizimi i efiqiencës së transformatorëve në sistemin elektroenergjetik të kosovës, na bënë të kuptojmë se me analizimin e rrjetit dhe me analizën e transoframtorëve në kosovë gjendja e efiqiencës nuk është mjaftë e mire, problemi qëndron të amortizimi i trafove, vjetërsia e tyre, kapaciteti i vogel ndaj kërkesave të konsumatorëve dhe mundësia e zavendësimit me trafo të reja. Instalimi i transformatorëve me kapacaitet dhe efiqienc më të madhe, ndër të tjera kryesore është edhe ta analizojmë koston e cila duhet për ta bërë zavendësimin e një tranformatori të vjeter me të ri i cili i plotësonë standardet Europiane.

Në temën të cilen unë e kam zgjedhur për ta studiuar kemi shumë faktorë të cilet do ti diskutojmë, andaj do ti përmendi disa nga faktorët kryesorë të cilët do të ndalemi dhe do ti spjegojmë se si të arrijmë deri tek zgjidhja e problemeve në sistemin elektroenergjetik të Kosovës.

Faktorët kryesor:

  • Vjetërsia e rrjetit egzistues në sistemin elektroenergjetik të Kosovës.
  • Kosto e Ndërrimit-Zavendësimit të një transformatori.
  • Tereni i cili në kushtet e territorit të Kosovës është mjaftë i vështirë.
  • Zgjërimi i rrjetit egzistues-Zavendësimi me rrjet të rij.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2577

Included in

Engineering Commons

Share

COinS