Date of Award

Fall 11-2015

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Ermal Lubishani

Language

Albanian

Abstract

Në këtë temë diplome trajtohet ndikimi i ndërmarrësisë dhe inovacionit në rritje ekonomike të vendeve në zhvillim. Duke filluar me trajtimin e ndërmarrësisë dhe inovacionit si koncepte dhe duke vazhduar me trajtimin e faktorëve të cilat e ndikojnë ndërmarrësi-në dhe inovacionin. Shqyrtimi i literaturës është ndarë në tri faza të rëndësishme:  Ndërmarrësia  Inovacioni  Ndërlidhja Ndërmarrësi-Inovacion Tek trajtimi i ndërmarrësisë janë përfshirë tema si: zhvillimi i ndërmarrësisë në shekullin 18të dhe 19-të, faktorët më me ndikim në ndërmarrësi, ndikimi i edukimi në ndërmarrësi, aspektet strukturore, tiparet psikologjike dhe jo- psikologjike të një ndërmarrësi, tiparet e personalitetit të ndërmarrësit. Në trajtimin e inovacionit janë përfshirë tema si: konceptet e inovacionit, definomi dhe hulumtimi i proceseve të inovacionit, fazat e inovacionit, faktorët kontekstual. Në trajtimin e dy fenomeneve së bashku pra inovacionit dhe ndërmarrësisë janë trajtuar tema si: studimet që marrin për baze ndërmarrësinë dhe inovacionin, lidhshmërinë e dimensioneve në ndërmarrësi dhe inovacion, rezultatet e ndërmarrësisë e inovacionit duke marrë parasysh shtetet e rajonit. Përmes ndërmarrësisë dhe inovacionit nxitet rritja ekonomike, rritja e konkurrencës, rritja e vendeve të lira të punës, rritja e produktivitetit. Faktorët e ndërmarrësisë dhe inovacioni janë: edukimi, financat, frika nga dështimi, mungesa e laboratorëve për hulumtim dhe zhvillim, ekzistenca e sistemit konservstiv të menaxhimit të firmave, imitimi, personeli jo adekuat.

DOI

10.33107/ubt-etd.2015.1973

Included in

Business Commons

Share

COinS