Date of Award

2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Engineering Management

First Advisor

Muhamet Ahmeti

Language

Albanian

Abstract

Menaxhimi i planit dinamik të projektit nënkupton procesin e udhëheqjes dhe planifikimit te aktiviteteve ndërtimore qe nevojiten për ta përfunduar një projekt ndërtimor.

Disiplina e ndërtimtarisë është profesion specifik sa i përket anës ekonomike dhe menaxheriale. Ndërtimtaria ka për synim ngritjen dhe rikonstruktimin e objekteve ndërtimore. Si veprimtari, ajo realizon produktin e caktuar, objektin ndërtimor-arkitektonik. Ndërtimtaria veqohet për shkak të aktiviteteve të shumta që nevojiten për arritjen e një rezultati brenda një afati kohor. Secili aktivitet si proces teknologjik ka kohëzgjatjen e tij.

Varësisht nga natyra e projektit kemi aktivitete që kryhen në vartësi nga aktivitetet tjera paraprake dhe aktivitete të pavarura, që kryhen në të njëjtën kohë me aktivitet tjera. Organizmi i planit dinamik për projektet e qe i përkasin disiplinës se ndërtimit kërkon një grup punues të aftë që të mund ti përcaktojë nevojat dhe ti identifikoj problemet e organizatës apo njësisë punuese.

Planifikimi dhe strukturimi i aktiviteteve punuese në varësi të kohës quhet plan dinamik i punës. Paraqitja e aktiviteteve dhe kohëzgjatjes së tyre bëhet me metoda të ndryshme, por është e rëndësishme që paraqitja të jetë e thjeshtë dhe lehtë e kuptueshme.

Ky punim ka për qëllim studimin e metodave paraprake dhe arritjen në përfundime rreth përdorimit të tyre në projekte ndërtimore. Gjithashtu ky punim shqyrton cilësisë dhe efektivitetit e proceseve të menaxhimit, monitorimit dhe kontrollit të projekteve inxhinierike, duke paraqitur modele dhe forma të ndryshme për llogaritjen e performancës së tyre.

Pas shqyrtimit të metodave për organizim të planeve dinamike, ky punim bën përpilimin e planit dinamik përmes diagramit te gantit duke u bazuar ne paramasën e objektit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2957

Included in

Engineering Commons

Share

COinS