UBT aims to offer higher education, professional and life long learning study programs that are competitive in South-East Europe. The institution is considered to be a leader in its educational offer in Kosovo both in terms of quality and degree of innovation.

The institution offers about 28 study programs at bachelor and master level. UBT employs around 500 teaching, research and administrative staff from Kosovo, Europe and wider. The learning environment at the institution is designed to support both theoretical instruction and professional practice.

Programs are delivered in five different campus/regions including Prishtina, UBT Lipjan Innovation Campus, Ferizaj, Prizren, Gjilan and Peja. UBT Innovation Campus is a member of Global Association of Innovation Parks and hosts around 40 different labs and one of the largest libraries in South-East Europe.

UBT Alumni have one of the highest employability in Kosovo labour market. About 95% of our graduates find employment within the first year of graduation in private, public and non-governmental sector.

Follow

Theses/Dissertations from 2014

PDF

INTELEGJENCA BIZNESORE, Valbona Fejzullahu

PDF

PROCESET TEKNOLOGJIK DHE PASTRIMI I FILTRAVE NË MENYRE AUTOMATIKE NË FABRIKEN E UJIT NË ALBANIK, Sabit Ferati

PDF

ANALIZING PROTOCOLS FOR LAYER THREE NETWORK REDUNDANCY, Taulant Galimuna

PDF

Ndërtesa shoqërore: Shtëpi e pleqëve, Ahmet Gashi

PDF

APLIKIMI I MARKETINGUT MIKS NË ORGANIZATË, Albijona Gashi

PDF

NDIKIMI I PËRDORIMIT TË FORMAVE TË MARKETINGUT MODERN NË KOSOVË, Marigona Gashi

PDF

PSE I NEVOJITET BURSA - KOSOVËS, Ismet Gosalci

PDF

NDIKIMI I INOVACIONEVE NË PRODUKTIVITETIN E NDËRMARRJEVE, Sherif Gosalci

PDF

RËNDESIA E BI SISTEMEVE NË INSTITUCIONET E KOSOVËS, Elena Hajredini

PDF

MASAT PËR SIGURIMIN E PRANISË SË TË PANDEHURIT NË PROCEDUR PENALE, Majlinda Hajrizi

PDF

PËRGJEGJËSITË E AUDITORËVE, Marigona Hargaja

PDF

CILI ËSHTË ROLI I INSTITUCIONEVE NË ZHVILLIMIN E NDËRMARRËSISË?, Endi Hasanaj

PDF

KRIMI I ORGANIZUAR, Edona Hasani

PDF

NARTEL INVESTMENT PLAN 2012 – 2015, Shkumbin Hasani

PDF

TREGJET E PARASË, Pleurat Hoti

PDF

NDERTESË EDUKATIVE-BANIMORE: QERDHE & KOPËSHT PËR FËMIJË, Leotrina Hoxhaj

PDF

DIZAJNIMI DHE REALIZIMI I SISTEMIT DY DIMENSIONAL PËR PRERJE ME LASER, Naser Idrizi

PDF

SISTEMET PËR FURNIZIM TË PANDËRPRERË ME ENERGJI ELEKTRIKE (UPS), Florim Ilazi

PDF

OBJEKTET E BANIMIT – VILLA -“N’KATROR”, Shkumbin Isufi

PDF

Ndertes Banimi-Villa-“NETA”, Agon Januzi

PDF

“MENAXHIMI I STOQEVE DHE NDIKIMI I TIJ NË PROFITIN E KOMPANISË”, Donat Karaxha

PDF

“MENAXHIMI I STOQEVE DHE NDIKIMI I TIJ NË PROFITIN E KOMPANISË”, Donat Karaxha

PDF

NDËRTESË KULTURORE - MUZEU I LUFTËS, And Kërnja

PDF

NDERTESË KULTURORE –GALERI E ARTEVE PAMORE, Edona Klaiqi

PDF

Analiza e Redundancës në Shtresën 2 të Rrjetës Kampus, Selim Kolgeci

PDF

OBJEKT KULTURORO FETAR, Ideal Kolshi

PDF

INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË KOSOVË, Bislim Konjufca

PDF

Krijimi i Ambientit Mbështetës për Bizneset Fillestare në Kosovë, Ajete Kosumi

PDF

APLIKIMI I SISTEMEVE TE INFORMACIONIT NE MENAXHIMIN E OPERACIONEVE, Jeton Kosumi

PDF

NDIKIMI I INSTITUCIONEVE FINANCIARE NDËRKOMBËTARE NË ZHVILLIMIN EKONOMIK, Nejme Kotere

PDF

MENAXHIMI I PROCESIT TË PROKURIMIT (PËRPARËSITË DHE MANGËSITË), Alban Krasniqi

PDF

GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË, Bajram Krasniqi

PDF

KUJDESI NDAJ KONSUMATORIT NË KOMPANITË PUBLIKE DHE PRIVATE - DALLIMET DHE NGJASHMERITE NE SEKTORIN PUBLIK DHE PRIVAT, Ylli Krasniqi

PDF

ZHVILLIMI EKONOMIK NDIKIMI DHE RASTET E PASTRIMIT TË PARAVE NË KOSOVË, SHQIPËRI DHE MAQEDONI, Shyhrete Kunushefci

PDF

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE TË BANIMIT-VILLA, Rrahim Latifi

PDF

SISTEMI BANKAR NË KOSOVË, Mirora Limani

PDF

PËRMIRËSIMI I PERFORMANCËS SË BIZNESIT ME ANË TË DIZAJNIMIT TË PROCESIT TË BIZNESIT, Erblin Lubishtani

PDF

AUDITIMI I PERFORMANCËS SË BURIMEVE NJERËZORE NË INSTITUCIONET SHËNDETËSORE, Egzona Luboteni

PDF

OBJEKT BANIMI VILL PËR V.I.P, Arben Lushi

PDF

Veprimtaria Europiane e Mies van der Rohe, Drizona Maçani

PDF

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE: STATISTIKA TË ZGJEDHURA MBI SEKTORIN FINANCIAR, Bekim Makolli

PDF

MENAXHIMI STRATEGJIK NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME NË KOSOVË, Remzije Makolli

PDF

KORRELACIONI DHE REGRESIONI: ANALIZA E NDËRLIDHJEVE NË MES TË REMITANCAVE DHE DEPOZITAVE NË BANKAT KOMERCIALE, Arbënora Maliqaj

PDF

ZHVILLIMI I PRODUKTEVE TË REJA, Egzon Maloku

PDF

VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RREZIKUT KREDITOR NË INSTITUCIONE BANKARE, Kaltrinë Matoshi

PDF

ARCHITECTURE ANALYSES OF LE CORBUSIER’S VILLA SAVOYE, Labinot Mehmeti

PDF

FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR DHE BANKA BOTËRORE PROGRAMET PËR PËRSHTATJE STRUKTURORE, Petrit Mehmeti

PDF

DIFERENCAT KRYESORE NË MES TË US GAAP DHE IFRS, Qendrim Merovci

PDF

FAKTORËT QË NDIKOJNË NË ZHVILLIM EKONOMIK, Lirie Metaj

PDF

Vigjilenca e individëve kundër tentimeve ‘Phishing’: rast studimi në UBT, Enes Morina

PDF

RENDESIA E AUDITIMIT TE BRENDSHEM, Bleranda Musa

PDF

Objekt banesorë-afarist, Albert Mustafa

PDF

METODAT PËR PARANDALIMI E RREZIQEVE QE VIJNË NGA SHFRYTËZIMI I INTERNETIT, Nalton Mustafa

PDF

SPIATAL I HEMODIALIZES, Nexhmije Nuza

PDF

Trashëgimia dhe format e trashëgimisë sipas Ligjit në Republikën e Kosovës, Lëndita Osmanaj

PDF

KRIMINALITETI KOMPJUTERIK, Arsim Peci

PDF

KONKLUZIONET DHE RAPORTET E AUDITIMIT, Albulena Popaj

PDF

TREGUESIT E VLERËS MESATARE, Hekuran Popaj

PDF

REAL TIME PATH FOLLOW BY ROBOT (NDJEKJA E RRUGËS NE KOHE REALE NGA ROBOTI) Case: industrial cleaner robot (Cleo), Fatmir Prekupi

PDF

RËNDËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM DHE TË JASHTËM, Florije Puka

PDF

Remitancat, Liridon Rafuna

PDF

TEKNOLOGJIA E PËRPUNIMIT ME SALDIM TË RADIATORËVE, Besim Rama

PDF

Analyzing Implementation of IP Telephony solutions, Erkan Ramadani

PDF

GUERRILLA MARKETING, Anesa Ramaxhiku

PDF

NDËRTESË EDUKATIVE-BANIMORE: QERDHE & KOPËSHT PËR FËMIJË, Alma Rapuca

PDF

PRINCIPET E MENAXHIMIT TË OPERACIONEVE NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME, Dorentina Rexhepaj

PDF

PRINCIPET E MENAXHIMIT TË OPERACIONEVE NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME, Dorentina Rexhepaj

PDF

RËNDËSIA E MARKETINGUT NË ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVATË, Drenusha Riza

PDF

"AUDITIMI I JASHTËM I NDËRMARRJEVE PAS ZHDOGANIMIT TË MALLRAVE", Bekim Rrahmani

PDF

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE, Shkumbin Rrecaj

PDF

SISTEMI PËR MENAXHIMIN E CILËSISË DHE SIGURISË USHQIMORE NË NDЁRMARRJET E VOGLA NË KOSOVË RAST I STUDIMIT: ISO 22000 NË FLEXOGRAF SH.P.K., Diana Salihu

PDF

NDËRTESA EKONOMIKE - SHTALLË E LOPËVE, Tirana Selimi

PDF

PARASHIKIMI I KREDIVE TË BANKAVE KOMERCIALE PËRMES MODELIT ADITIV DHE MULTIPLIKATIV, Granit Shala

PDF

MENAXHIMI I RISKUT, LUHATJET NË KURSIN VALUTOR DHE INVESTIMET E HUAJA DIREKTE, Kushtrim Shala

PDF

NDËRTIMI DHE RËNDESIA E PLANIT TË MARKETINGUT NË NDËRMARRJE, Saranda Shala

PDF

MARKETINGU I DESTINACIONIT TURISTIK-Rasti RUGOVA, Luljeta Shaqiri

PDF

PERFORMANCA DHE SIGURIA E RRJETAVE PA TELA MESH, Alma Shehu

PDF

KONVIKTE PËR STUDENTË, Ermal Statovci

PDF

INVESTIMET NE ZONAT E LIRA, Andrra Sylqe

PDF

KRIJIMI I AMBIENTIT PËR TËRHEQJEN E INVESTIMEVE NË NIVEL LOKAL”KOMUNA E KAMENICËS”, Lulzim Thaqi

PDF

APLIKIMI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM DHE TË JASHTËM NË KOSOVË, Hikmete Veseli

PDF

KONTRATAT BIZNESORE, Valmire Vranovci

PDF

Auditimi I Mbrendshem, Laurent Xhaferi

PDF

NDERTESË SHOQËRORE: QENDER KULTURORE, Gentiana Xhemaili

PDF

NDERLIDHJA MES RRJETIT FIKS DHE RRJETIT MOBIL, Saranda Xhokli

PDF

BANKA QËNDRORE E KOSOVËS DHE POLITIKA MONETARE, Edisona Zeka

PDF

PRIVATIZIMI, PËRPARSITË DHE TË METAT, Nora Zuka

PDF

PRROJEKTIMI I NDERTESAVE EKONOMIKE: BANK AFARISTE, Ardian Zymeri

Theses/Dissertations from 2013

PDF

RËNDËSIA E ANTARËSIMIT TË KOSOVËS NË FONDIN MONETAR NDËRKOMBTAR, Shend Abdullahu

PDF

PAGESAT ELEKTRONIKE NE KOSOVË, Faton Ahmetaj

PDF

IMPLEMENTIMI I MARKETINGUT NË SEKTORIN E ARSIMIT NË KOSOVË, Albulena Alimi

PDF

PRESPEKTIVA E AUDTITIMIT BRENDSHEM, Teuta Avdirrahmani

PDF

HAPAT GJATË PROCESIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM, Labinot Bardhi

PDF

Search Engine Optimization, Meriton Beqaj

PDF

“AVANTAZHET E ENERGJISË SOLARE DHE SHQYRTIMI I MUNDËSIVE PËR SHFRYTËZIM TËKËTIJ LLOJI TË ENERGJISË NË TERRITORIN E KOSOVËS”, Gëzim Berisha

PDF

Roli dhe ndikimi i Investimeve të Huaja Direkte (IHD) në zhvillimin ekonomik, Granit Biqku

PDF

SISTEMI INFORMATIV I MARKETINGUT, Bardha Blakqori

PDF

KOSOVA WAR MUSEUM AND MEMORIAL, Ermal Buçinca

PDF

BENEFITET E AUDITIMIT, Rifadije Cakolli

PDF

NoSQL(Not Only SQL), Valon Dauti